Novinky

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušné osoby. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.
Příslušné osoby:
  1. Miroslava Minářová, telefon: 226544263, e-mail: mminarova@elektrotechnika.cz
  1. Ing. Tomáš Strnad, telefon: 2264544260, e-mail: tstrnad@elektrotechnika.cz
Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.
Možnosti podání oznámení
V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.
1. Písemně
Prostřednictvím oznamovacího formuláře na adrese: www.nntb.cz/c/veus6xe6
Oznámení lze sledovat na www.nntb.cz/c/veus6xe6
v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.
2. Ústně
Po přihlášení na www.nntb.cz/c/veus6xe6 můžete nahrát hlasový záznam.
v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.
K písemnému nebo ústnímu oznámení můžete také využít mobilní aplikaci „NNTB: Schránka důvěry“ dostupnou na Google play a APP Store.
Přístupový kód pro odeslání podnětu je: N6pFeypDoq.
3. Osobně
Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol.
Co je považováno za oznámení dle Zákona?
Pokud upozorníte na jednání, které:
  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).
Ochrana osobních údajů
Příslušné osoby jsou povinny vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením mají přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.
Externí oznamovací kanál
Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.
Vyloučení
Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.
Využít můžete také mobilní aplikaci NNTB: Schránka důvěry dostupnou na Google play a APP Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: N6pFeypDoq.

Dodání kontejnerové měnírny v betonovém provedení do města Tallinn /Estonsko/

V průběhu dubna 2024 proběhla dodávka měnírny pro tramvajovou dopravu do města Tallinn /Estonsko/. Technologie měnírny je umístěna ve dvou betonových kontejnerech. 

Předání (FAT) soustrojí ve Vsetíně

Dne 20. 01. 2022 proběhlo v areálu společnosti TES ve Vsetíně předání (FAT) soustrojí, zahrnujícího rozběhový motor, generátoru a setrvačník pro napájení cívek toroidálního pole (TF), připravovaného vědecko-výzkumného zařízení Akademie věd ČR – Ústav fyziky plazmatu s označením TOKAMAK COMPASS-U. Předání předcházela intenzivní téměř 2 měsíční spolupráce týmů odborníků společností ELEKTROTECHNIKA, a.s. a TES Vsetín, s.r.o. v místě.

Dodavatelem soustrojí je TES Vsetín, s.r.o. Dodavatelem obslužné části, která se sestává ze 6 rozvaděčů a systému řízení soustrojí, je společnost ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Zařízení je určeno pro pulzní provoz systému TOKAMAK, kdy je nejprve po dobu cca 25 minut akumulována energie do rotačního setrvačníku, který je roztáčen rozběhovým motorem (600/800 kW). Následně je energie přeměněna na elektrickou ve vn synchronním generátoru, přičemž dojde během 7 s k poklesu otáček ze 1700 na 1200 min-1 . Využitelná energie uložená v setrvačníku činí cca 290 MJ a okamžitý špičkový výkon generátoru dosahuje 106 MW. Hmotnost rotujících částí celého soustrojí činí cca 50 000 kg.

Nová zkušebna elektricky hnaných vozidel v Plzni

Sdružení ve složení společností ELEKTROTECHNIKA,a.s. a OHL ŽS, a.s. dokončilo v Plzni výstavbu nové zkušebny elektricky hnaných vozidel a rozšíření kolejiště v průmyslovém areálu ŠKODA TRANSPORTATITION, a.s. Stavební část výstavby pokryla společnost OHL ŽS, a.s. 

Společnost ELEKTROTECHNIKA,a.s. dodala technologické vybavení zdrojovny spolu s provozními soubory.

VIDEO: 

Dodávka zahrnovala následující zdoje:

Zdroje GU1 a GU2

DC zdroje GU1 a GU2 jsou určeny ke zkouškám trakčních vozidel se stejnosměrným napájením v rozsahu 250 ÷ 4000 V, rozděleným do tří napěťových módů. Zdroje tvoří sestava rozvaděčů v 2. nadzemním podlaží budovy Zdrojovny a vstupní transformátor s DC tlumivkami v 1. nadzemním podlaží budovy Zdrojovny. Zdroje GU1 a GU2 stojí zády k sobě a mezi nimi je ulička z důvodu přístupu zezadu pro montáž a servis. Při pohledu z čelní strany sestavy zdrojů je pořadí skříní zdroje GU2 opačné (zrcadlové), než u zdroje GU1. Z tohoto důvodu jsou všechny rozvaděče sestavy ve dvou provedeních A a B, neboť mají opačné otvírání dveří a opačně horizontální vývody (levé/pravé) mezi skříněmi.

Zdroj G3

Zdroj G3 je čtyřkvadrantový jednofázový střídač se stejnosměrným meziobvodem, výstupní napětí 8 ÷ 18 kV, 16 2/3 Hz nebo 17,5 ÷ 27,5 kV, 50 Hz. Je navržen pro napájení zátěže 2,5 MVA – zdroj G3 je čtyřkvadrantový jednofázový střídač se stejnosměrným meziobvodem, výstupní napětí 8 ÷ 17,5 kV, 162/3 Hz nebo 19 ÷ 27,5 kV, 50 Hz. Tento zdroj je navržen pro napájení aktivní zátěže 2,5 MVA. Zdroj je sestaven napájecího třífázového tříviňuťového měničového transformátoru T3.1, vstupního řízeného usměrňovače RU3.2 (AFE), frekvenčního měniče RU3.2, regulační skříně R3.3, přepojovacího rozvaděče R3.4 a výstupního, zvyšovacího, jednofázového transformátoru T3.2.

Zdroj GU4

Dodávka jednofázového neřízeného VN zdroje 2MVA o výstupním napětí 19kV; 25kV; 27,5kV 50Hz (označení zdroje G4) – zdroj G4 je sestaven z jednofázového transformátoru, navrženého s patřičnými odbočkami dle ČSN EN 50163 ed.2., který je napájen z rozvodny 22 kV, ve kterém budou vhodně nastavené ochrany. Transformátor (a tím i celý zdroj G4) je spínán /  vypínán vypínačem v rozvodně 22 kV R1513a.

Zdroje GU5 a G6

Dodávka jednofázového neřízeného zdroje 100kVA o výstupním napětí 1kV; 1,5kV; 3kV 50Hz (označení zdroje G5, G6) – identické zdroje G5 a G6 jsou tvořeny třífázovým transformátorem s jednofázovým výstupem a 2 odbočkami a přepojovacím rozvaděčem odboček vinutí. Transformátor (a tím i celý zdroj) je spínán / vypínán vypínačem v rozvodně 0,4 kV RM1.

Mobilní zkušební zdroje ETS-05 (10kV /1000mA) a ETS-06 (15kV /500mA)

ELEKTROTECHNIKA, a.s. vyvinula a dodala na základě požadavku společnosti s významným postavením na domácím trhu v oblasti výroby kolejových vozidel mobilní AC zkušební zdroje určené pro zkoušky izolace kabelů a kabelových svazků zvýšeným přiloženým napětím dle ČSN EN 50393 Ed.2.

Základní technické parametry:

Základní tecnické parametry ke stažení v propagačním letáku zde

Výpustní skříně

Dodávka zahrnuje soupravu 12 ks výpustních skříní, které slouží k vyvedení kteréhokoliv zkušebního zdroje ke kterékoliv zkušební koleji, která je umístěna v hale zkušebny. Výpustní skříně byly dodány ve spolupráci se společností OHL ŽS, a.s. Jedná se o výpustní skříně stejnosměrných zdrojů RV1 až RV6 a výstupní skříně střídavých zdrojů RV11 až RV16. Sestava každé dvojice výpustních skříní doplňuje ovládací skříň RO1 až RO6, situovaná mezi nimi. Ve zkušební hale jsou tři koleje 1EF, 2EF a 3EF – mezi těmito kolejemi jsou umístěny po délce vždy tři sestavy výpustních skříní (celkem 6 sestav). Každá dvojice umožňuje vyvést jak stejnosměrné, tak i střídavé napětí. Výpustní skříně umožňují připojení výstupního napětí kabelem ke zkoušenému vozidlu.

Řídicí systém nové zkušebny a uživatelské rozhraní

Dodávka řídicího systému nové zkušebny představuje nedílnou část celé dodávky a slouží k ovládání celého systému zkušebny. Při návrhu řídicího systému pro Zkušebnu II bylo vycházeno z požadavků zákazníka tak, aby navázal na ŘS staré zkušebny, nicméně přinesl nové možnosti. Nový ŘS je tak plně intuitivní a nabízí možnost - z kterékoliv výpustní skříně (tzv. hrušky) zapnout kterýkoliv zdroj - na kteroukoliv trolej.

Celý nový systém byl napojen na zkušební trať (je tak možné provádět jízdní zkoušky i z nového zdroje G3, což mj. znamenalo spolehlivě vyřešit vazbu mezi novou a starou zkušebnou). Celý systém je zálohovaný pomocí UPS, což zajišťuje vysokou míru bezpečnosti provozu.

Ochrana trakčních FKZ před rezonančními ději 

ELEKTROTECHNIKA, a.s. vyvinula na základě požadavku vyplývajícího ze společenské potřeby ve spolupráci se Správou elektrotechniky a energetiky Oblastního ředitelství Brno SŽ s.o. (dříve SŽDC s.o.) unikátní zařízení zajišťující spolehlivou ochranu filtračně kompenzačních zařízení (FKZ) trakčních napájecích stanic 25 kVAC (TNS) před fatálními následky rezonančních dějů způsobovaných provozem některých moderních electrických hnacích vozidel (EHV) vybavených aktivním vstupním měničem (AFE).

Princip funkce zařízení vychází z poznání, že rezonanční stavy vyvolávané AFE moderních EHV (především TRAXX F140 MS výrobce Bombardier Transportation – řada 386) lze navzdory velkému výkonu pohonu hnacího vozidla utlumit relativně malým zhoršením jakosti obvodů harmonických filtrů.

Název projektu: Ochrana trakčních FKZ před rezonančními ději

Místo dodávky: Svitavy, Česká republika

Účel použití: Zařízení zajišťující spolehlivou ochranu filtračně kompenzačních zařízení (FKZ) trakčních napájecích stanic 25kVAC (TNS) před fatálními následky rezonančních dějů způsobovaných provozem některých moderních electrických hnacích vozidel (EHV) vybavených aktivním vstupním měničem (AFE).

Základní technické parametry:

Základní tecnické parametry ke stažení v propagačním letáku zde

Mobilní vysokonapěťový AC/DC zkušební zdroj

ELEKTROTECHNIKA, a.s. vyvinula na základě požadavků společnosti s významným postavením na domácím trhu v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel mobilní regulovaný vysokonapěťový AC/DC zkušební zdroj určený především ke zkouškám zvýšeným přiloženým napětím (napěťové zkoušky) elektroinstalace osobních železničních vozů a dalších trakčních vozidel. Kromě napěťových zkoušek je zdroj určen také k ověřování funkce voličů napětí. Zdroj je vybaven obvodem, který omezuje záběrový proudový impulz při připojení k síti.

Název projektu: Mobilní vysokonapěťový AC/DC zkušební zdroj ETS-02

Místo dodávky: Pars nova a.s Šumperk

Základní technické parametry:

Základní tecnické parametry ke stažení v propagačním letáku zde